تمام مطالب برچسب :

نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال درس نگارش دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: سازه های نوشتاری:  حکایت نگاری حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. دست و پا بریده‌ای هزارپایی را بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: سبحان‌الله! با هزارپایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی‌دست و پایی نتوان گریختن. (گلستان سعدی) شعر گردانی شعر زیر […]

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: قلمرو ادبی: الف- در عبارت‌های زیر حس‌آمیزی و تشبیه را بیابید. انشایی می ساخت و با صدایی گرم اجرا می‌کرد. از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. ب- مفهوم کنایه‌های زیر را بنویسید. احساس کرد که از خستگی به جان آمده است. ستاره‌ها یک به یک جان می‌باختند. ج- جناس تام را در […]

نمونه سوال جغرافیا دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال جغرافیا دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال جغرافیا دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جغرافیا همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید الف. اطراف رشته‌کوه‌های بشاگرد ناهمواری‌های مریخی وجود دارد. ب. شهرهای تهران و تبریز دارای نقش صنعتی و شهرهای اصفهان و اراک دارای نقش دانشگاهی هستند. ج. رشته‌کوه آلاداغ و بینالود در منطقه کوهستانی البرز می‌باشند. د.توده هوای سودانی از سمت اقیانوس اطلس می‌وزد و باعث افزایش دما می‌شود. و. رودهای تلخه رود از شرق، باراندوز چای از غرب و زرینه رود از جنوب […]

نمونه سوال دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: عبارات زیر را با كلمات مناسب تكمیل كنید . الف) اگر روح انسان بی‌نهایت طلب است و خوبی‌ها را به صورت بی‌پایان می‌خواهد، شایسته است كه تنها ………………….. او را هدف نهایي خود انتخاب كند. ب) مرگ براي كساني ناگوار است كه زندگي را ……………………….می‌بینند و با كوله باري از گناه با آن مواجه می‌شوند. پ) در قيامت، با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پرده‌ها كنار می‌رود […]

نمونه سوال شیمی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال شیمی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: هریک از عبارت‌های داده شده زیر را کامل کنید. الف- فراوان ترین عنصر در سیاره‌ی مشتری ………………. و در سیاره‌ی زمین ………………. است. ب- قاعده ی آفبا ترتیب پر شدن الکترون در ………………. اتم‌های گوناگون را نشان می‌دهد. پ- از سوختن زغال‌سنگ با اکسیژن هوا، افزون بر بخار آب گازهای ………………. و ………………. و مقدار زیادی انرژی آزاد می‌شود. ت- کره ی زمین از دیدگاه ………………. پویاست. در تبدیل هیدروژن به هلیم […]

نمونه سوال فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فیزیک دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فیزیک همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: هریک از کمیت های داده شده را با ذکر واحد آن در SI بیان کنید: الف) چگالی: ب) ظرفیت گرمایی ویژه: ج) انرژی مکانیکی: د) نیروی ارشمیدس: الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟ ب) اگر دمای یک جسم ۵۲ درجه فارنهایت باشد، دمای آن چند درجه کلوین است؟ اثر مویینگی را با آب و جیوه با ذکر علت و بیان نتیجه مختصراً شرح دهید (با رسم شکل) به مقداری گاز ایده […]

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: (C: Complete the following sentences with the given words (One is extra) (2 points (defending – destroyed – fresh – donate – liquid)  .She was very unhappy because fire ………her house ?would you like to …………….your organs after your die  .…….. When you have a cold. You should drink plenty of ?I like……… fruits and vegetables. What about you (D: Write one word in front of each meaning or definition […]

نمونه سوال دفاعی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال دفاعی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال امادگی دفاعی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس آمادگی دفاعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: متجاوزان بعثی در تهاجم گسترده خود به ایران چه اصول انسانی، قوانین و معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند؟ (۲ مورد) ویژگی‌های قطعنامه‌ی ۵۹۸ چه بود؟(۲ مورد) دستاوردهای اردوهای راهیان نور چه می‌باشد؟ (۲ مورد) جنگ نرم را تعریف کنید و ۴ مورد از اشکال مختلف آن را نام ببرید. بازدارندگی چیست؟ یک مورد از اهداف عمده‌ی جنگ الکترونیک را بنویسید. دکتر چمران به همراه امام موسی صدر سازمان …………… […]

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سواد رسانه ای همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: سر ریز شدن اطلاعات یا به اصطلاح “سونامی اطلاعات” چه نقش مثبت و منفی در زندگی شما داشته است؟ اعتیاد رسانه‌ای به نظر شما چه ویژگی‌هایی دارد؟ زمینه آن چیست و چه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ منظور از اخبار و اطلاعات زرد چیست؟ به نظرتان دلیل جذب مردم به این صفحات چیست؟ می‌توانید از دیدگاه خودتان چند نمونه تیتر زرد نام ببرید؟ آیا با استفاده […]

نمونه سوال عربی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال عربی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترجم هذه الجُملِ: الف- وصلَ الی مناطق فیها مُستَنقَعاتٌ میاهُها ذاتُ رائحةٍ کریهةٍ. ب- لهُ ذاکرةٌ قویةٌ وَ سمعُه یَفوقُ سمعَ الانسانِ عشرَ مرّاتٍ. ج- مَن رای مِنکم احدا یدعو الی التفرقة فهوَ عمیلُ العدوّ. د- لِلبَطِّ خزاناتٌ طبیعیّةٌ بالقُربِ مِن اذنابِها تحتوی زیتاَ خاصاَ. ه- اُنًظُر الی الشمس الّتی جَذوَتُها مُستَعِرَه. عَیّن الفعل المجهول ثُمَّ تَرجِم ذلکَ الفِعلَ إلی الفارسیّۀ. ۱ – یا أیها الناسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعوا لَه إن الذینَ […]

نمونه سوال درس ریاضی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال درس ریاضی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس ریاضی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ۱) در یک دنباله حسابی مجموع جملات پنجم و ششم برابر ۱۱ است و مجموع جملات نهم و دهم برابر ۵۱ است. الف) جمله ی عمومی دنباله چیست؟ ب) جمله ی یازدهم دنباله چیست؟ ۲) سکه ای را ۴ بار پرتاب میکنیم. چقدر احتمال دارد که سکه حداقل دو بار رو بیاید؟ ۳) نوع هریک از متغیرهای زیر را مشخص کنید. الف) شاخص توده ی بدن ب) میزان رضایت بینندگان از […]

نمونه سوال هندسه دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال هندسه دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال هندسه دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس هندسه همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ثابت کنید عمودمنصف‌های اضلاع یک مثلث همرسند. ثابت کنید هر نقطه روی نیم ساز یک زاویه تا دو ضلع زاویه به یک فاصله است. به کمک مثال نقض احکام کلی زیر را رد کنید: الف) در هر مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع وارد بر قاعده بزرگ‌ترین ارتفاع مثلث است. ب) در هر مثلث نقطه همرسی ارتفاع‌ها داخل مثلث است. ثابت کنید چهارضلعی که در آن قطرها منصف یکدیگر باشند، متوازی‌الاضلاع است. حالت‌های مختلف دو […]