تمام مطالب دسته بندی: عربی اختصاصی
تست های درس به درس عربی اختصاصی پیش دانشگاهی

تست های درس به درس عربی اختصاصی پیش دانشگاهی

جزوه تست های درس به درس عربی اختصاصی انسانی پیش دانشگاهی  همراه با جواب گزینه 2 ما برای شما داوطلبان کنکور انسانی تست های طبقه بندی عربی اختصاصی سال چهارم (پیش دانشگاهی) درس های 1 تا 10 همراه با پاسخ نامه تشریحی از گزینه دو برای دانلود قرار داده ایم. که در سه بخش 1- حرکت گذاری و تجزیه و ترکیب 2- ترجمه و تعریب 3- قواعد عربی اختصاصی هستند. این فایل برای تسلط و پاسخ دادن صحیح این درس در کنکور کمک خوبی محسوب می شود.