تمام مطالب دسته بندی :

دهم

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال ریاضی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس ریاضی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: در یک کشور نوعی اتومبیل در ۵ مدل، ۱۰ رنگ، ۳ حجم موتور مختلف و ۲ نوع دنده (اتوماتیک و غیر اتوماتیک) تولید می‌شود. الف- چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می‌شود؟ ب- اگر یکی از رنگ‌های تولید شده مشکی باشد، چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی تولید می‌شود؟ ج- چند […]

نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال شیمی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال شیمی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس شیمی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ۱) جاهای خالی را با عبارات یا اعداد مناسب پرکنید . الف) یکای جرم اتمی ……………………….. می‌باشد. پ) نمک آهن (II) کلرید به رنگ …………………………. می‌باشد. ت) برای تبدیل کربن دی اکسید به مواد معدنی در شیمی سبز، آن را……………………….. واکنش می‌دهند. ث) مولکول‌های آب در حالت …………………………….. فاقد پیوند هیدروژنی هستند. ج) در […]

نمونه سوال جغرافیا دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال جغرافیا دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال جغرافیا دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال درس جغرافیا دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس جغرافیا همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: جمع‌آوری اطلاعات در علم جغرافیا به چند طریق است؟ توضیح دهید. ارزش‌های اقتصادی دشت‌ها چیست؟ خاصیت توده‌هوای سودانی چیست؟ حوضه‌ی آبریز یعنی چه؟ انواع آن در ایران چیست؟ توضیح مختصر دهید. پدیده‌ی شهرگریزی را تعریف کنید. تقسیم‌بندی صنایع در ایران را بنویسید. دو مورد از مزیت‌های گردشگری و توانمندی‌های ایران در این صنعت […]

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: A: Fill in the blanks with following words. One is extra (International _ medicine _ domestic _ belief _ experiment ) .The students do …………….… at school laboratory .Her ……… in Allah gave her hope during difficult time .tourists travel to different part of their own country ………… . ……………Those tourists […]

نمونه سوال دین و زندگی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال دین و زندگی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال دین و زندگی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال دین و زندگی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس دین و زندگی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: نفس لوامه یعنی چه و چه کاری انجام می‌دهد؟ سرمایه‌های انسان که او را بر موجودات دیگر برتری می‌دهد، کدام اند؟ رسول خدا (ص) درباره‌ی بقای روح چه می‌فرمایند؟ پیامبران از چه چیز با قاطعیت خبر دادند؟ حکیم یعنی چه و چرا این صفت به خداوند تعلق دارد؟ […]

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس تفکر و سواد رسانه ای همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: از مزایا و چالش‌های رسانه‌ها، هرکدام دو مورد بنویسید. فرامتن را تعریف کنید و یک مثال بزنید. پنج‌گانه سواد رسانه‌ای را نام ببرید. کلیشه را تعریف کنید و با ذکر مثالی توضیح دهید کلیشه سازی مثبت چیست؟  دیدگاه شما درباره‌ی کلیشه انگاره […]

نمونه سوال دفاعی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال دفاعی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال امادگی دفاعی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال دفاعی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس امادگی دفاعی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . در جنگ نرم کشور و جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار می‌گیرد …………………….. نام دارد. منظور از …………… وضعیتی است که در آن ارزش‌های حیاتی جامعه از سوی قدرت‌های خارجی به خطر بیفتد. هر دفاعی که با بهره‌گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت پذیرد …………………………… […]

نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال نگارش دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ضرب‌المثل زیر را بخوانید سپس آن را گسترش دهید. باد آورده را باد می برد. نوشته زیر را بخوانید و فضای غالب برآن را مشخص کنید. بعضی از کتاب ها هرچه دارند از دیگران گرفته اند. بعضی از کتاب ها هرچه دارند به دیگران می بخشند. بعضی از کتاب ها شاگرد اول می شوند […]

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: عبارات و اشعار زیررا به نثر روان بازگردانی کنید. ۱- یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی که ” جهان تیره شد پیش آن نامدار” ۲- برآشفت سهراب و شد چون پلنگ / چوبدخواه او چاره گر بد بجنگ ۳- تو قلب سپه را به آیین بدار/ من اکنون پیاده […]

نمونه سوال عربی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال عربی دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال عربی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس عربی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: ترجِم الکلمات التی تحتها خطّ : الف-سَحَبَ تیّارُ الماء رجلاَ الی الاعماق بِشدةٍ. ب-نرجو منکَ اغلاقَ هذا المضیق. انتخب الترجمة الصحیحة: ۱- مزرعةُ الجارِ الکبیرةُ. الف- کشتزار همسایه بزرگ است. ب- کشتزار بزرگ همسایه ۲- جاءَت امّی المضیافةُ بالطعامِ لِضُیوفِنا الاعزّاء. الف- مادرم مهمان نوازم برای مهمانان گرامی مان خوراک اورد. ب- مادر مهمان […]

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نگارش دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال نگارش دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال درس نگارش دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس نگارش همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: سازه های نوشتاری:  حکایت نگاری حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. دست و پا بریده‌ای هزارپایی را بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت: سبحان‌الله! با هزارپایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی‌دست و پایی نتوان گریختن. (گلستان سعدی) شعر گردانی شعر زیر […]

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال فارسی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال فارسی دهم ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس فارسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: قلمرو ادبی: الف- در عبارت‌های زیر حس‌آمیزی و تشبیه را بیابید. انشایی می ساخت و با صدایی گرم اجرا می‌کرد. از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. ب- مفهوم کنایه‌های زیر را بنویسید. احساس کرد که از خستگی به جان آمده است. ستاره‌ها یک به یک جان می‌باختند. ج- جناس تام را در […]

1 2 3 4 5 10