تمام مطالب دسته بندی: زبان
نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته انسانی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: .Fill in the blanks with the given words. One is extra careless / device / donate / hunt / paradise .Some people ————– their blood to save the injured .I don’t know why they should kill or ————– such animals .It was ———- of her to break the dishes, but it was […]

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم خرداد ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: A: Fill in the blanks with following words. One is extra (International _ medicine _ domestic _ belief _ experiment ) .The students do …………….… at school laboratory .Her ……… in Allah gave her hope during difficult time .tourists travel to different part of their own country ………… . ……………Those tourists […]

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت دوم با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. تعدادی از سؤالات آمده در این فایل‌ها را در زیر می‌بینید: (C: Complete the following sentences with the given words (One is extra) (2 points (defending – destroyed – fresh – donate – liquid)  .She was very unhappy because fire ………her house ?would you like to …………….your organs after your die  .…….. When you have a cold. You should drink plenty of ?I like……… fruits and vegetables. What about you (D: Write one word in front of each meaning or definition […]

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان دهم رشته انسانی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم انسانی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. نمونه‌ای از سؤالات آمده در این فایل ها عبارت‌اند از: کلمات داده‌شده را به صورت جمله کامل مرتب کنید. gulf / important / Persian / is /Iran / in / sea / between/ and/ Arab countryes زیستگاه طبیعی حیوانات داده شده زیر را بنویسید. …. a) whales …..                              b) zebra و […]

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان دهم تجربی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته تجربی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم تجربی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان انگلیسی همراه با جواب را قرار داده‌ایم. ممکن هست برای امتحان درسی مطالعه‌ی خوب و کافی داشته اید ولی شک دارید برای امتحان واقعاً آماده هستید یا نه. پس برای اطمینان خاطر سعی کنید نمونه سؤالات مختلف راحل کرده و خود را بسنجید. امیدواریم این نمونه سوالات به شما کمک نماید؛ که قسمتی از سؤالات آمده در این فایل‌ها عبارت‌اند از: با کلمات در هم ریخته جمله‌ی مناسب بسازید. the zoo / going to / my friends / next Monday / visit / are مترادف و یا متضاد کلمات داده‌شده […]

نمونه سوال زبان دهم ریاضی نوبت اول با جواب

نمونه سوال زبان دهم ریاضی نوبت اول با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال زبان انگلیسی دهم رشته ریاضی نوبت اول دی ماه با پاسخ در این پست نمونه سوال زبان دهم ریاضی نوبت اول با جواب دی ماه بصورت رایگان جهت دانلود قرار گرفته است. برای شما کاربران فرادبیر نمونه سوال دهم ریاضی نوبت اول (دی‌ماه) درس زبان همراه با جواب را قرار داده‌ایم. در این درس دانش آموزان می‌توانند با مطالعه کتاب درسی خود و حل نمونه سؤالات مختلف نمره‌ی خوبی را کسب نماید، که این سؤالات امتحانی می‌تواند به شما کمک نماید.