بودجه بندی کنکور 99 – ( نظام جدید و نظام قدیم )

بودجه بندی کنکور 99 – ( نظام جدید و نظام قدیم )

بودجه بندی کنکور امری بسیار مهم برای مطالعه دروس کنکور به حساب می آید. همه دانش آموزان برای موفقیت در کنکور باید بودجه بندی کنکور 99 را مشاهده کنند تا آگاهی بیشتری از نحوه طرح سوالات در کنکور داشته باشند. ( این مقاله از سری مقالات مشاوره کنکور می باشد. )

با ما همراه باشید تا بودجه بندی کنکور از سال 91 تا 98 برای همه دروس را مشاهده کنید.

بودجه بندی کنکور رشته تجربی سال 99

بودجه بندی زیست کنکور تجربی

از این درس تعداد 30 عدد سوال مطرح می گردد. و مهم ترین مباحث این درس به ترتیب عبارتند از: ژنتیک جمعیت، گردش مواد، شارش انرژی در جانداران، ژنتیک و خواستگاه آن و مطالب کاملا ترکیبی.

بودجه بندی زیست کنکور 99

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
مولکول زیستی سفری به درون سلول سفری به دنیای جانداران گوارش تبادل گازها گردش مواد تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید حرکت ایمنی بدن دستگاه عصبی حواس هورمون­ها و دستگاه درون ریز ماده ژنتیک کروموزوم­ها و میتوز میوز و تولیدمثل جنسی ژنتیک و خواستگاه آن تولیدمثل گیاهان رشد و نمو در گیاهان تولیدمثل و رشد و نمو جانوران پروتئین سازی تکنولوژی زیستی پیدایش و گسترش زندگی تغییر و تحول گونه­ها ژنتیک جمعیت پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی رفتارشناسی شارش انرژی در جاندران ویروس­ها و باکتری­ ها آغازیان قارچ­ ها کاملا ترکیبی
0 سوال 5 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 5 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 2 سوال 4 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 0 سوال 3 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 8 سوال
1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 3 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 3 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 5 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 1 سوال 9 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 5 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 0 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 4 سوال 1 سوال 5 سوال
0 سوال 0 سوال 0 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 3 سوال 0 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 0 سوال 2 سوال 4 سوال 1 سوال 1 سوال 6 سوال 2 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال
0 سوال 0 سوال 0 سوال 3 سوال 2 سوال 5 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 4 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 0 سوال 2 سوال 0 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 4 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 4 سوال 4 سوال 3 سوال 1 سوال 6 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 4 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی ریاضی تجربی 

ریاضیات دومین درس اختصاصی رشته تجربی می باشد که تعداد سوالات آن 30 عدد است. مباحثی که تعداد سوالات بیشتری از آن مطرح می گردد به ترتیب عبارتند از: مشتق و کاربرد آن، هندسه، تابع، مثلثات، احتمال . ( با بودجه بندی کنکور 99 با ما همراه باشید. )

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ( نظام جدید )

سال/درس
کنکور 97
مجموعه، الگو و دنباله مثلثات( ریاضی 1 ) توانهای گویا و عبارتهای جبری معادله ها و نامعادله ها تابع( ریاضی 1 ) شمارش، بدون شمردن آمار و احتمال( ریاضی 1 ) هندسۀ تحلیلی و جبر هندسه( ریاضی 2 ) تابع( ریاضی 2 ) مثلثات( ریاضی 2 ) توابع نمایی و لگاریتمی حد و پیوستگی آمار و احتمال( ریاضی 2 ) تابع( ریاضی 3 ) مثلثات( ریاضی 3 ) حد بی نهایت و حد در بی نهایت مشتق کاربرد مشتق هندسه ( ریاضی 3 ) احتمال ( ریاضی 3 )
1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

سال/درس
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
مشتق و کاربرد آن هندسه ۱ حد و پیوستگی مجانب تابع معادله و نامعادله آمار احتمال مقاطع مخروطی مثلثات معادله مثلثاتی لگاریتم و تابع نمایی تصاعد و دنباله انتگرال دستگاه معادلات و معادله خط معادله درجه ۲ ماتریس ۱ آنالیز ترکیبی رشد و زوال تابع جزء صحیح
4 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 0 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال
5 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 0 سوال
5 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 0 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال
6 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال
4 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 4 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال
3 سوال 4 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال
6 سوال 4 سوال 2 سوال 1 سوال 3 سوال 0 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 

مهم ترین بخش های این درس عبارتند از: نوسان، موج های مکانیکی، مدار های الکتریکی، حرکت شناسی، گرما، قانون گازها، صوت، نور هندسی، آینه ها، خازن، الکتریسیته ساکن، فیزیک اتمی، دینامیک.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ( نظام جدید )

سال/درس
کنکور 97
فیزیک و اندازه گیری کار، انرژی و توان ویژگی های فیزیکی مواد دما و گرما ترمودینامیک الکتریسیتۀ ساکن جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم مغناطیس القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب حرکت بر خط راست دینامیک نوسان و امواج آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
2 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال 0 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 0 سوال 3 سوال 2 سوال 5 سوال 2 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

سال/درس
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
نور هندسی انرژی – فیزیک ۱ نوسان، موج­های مکانیکی، صوت مدارهای الکتریکی حرکت شناسی گرما و قانون گازها فشار و ویژگی­های ماده دینامیک خازن و الکتریسیته ساکن مغناطیس و القا بردار کار و انرژی فیزیک اتمی و جدید موج­های الکترو مغناطیسی
3 سوال 0 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال
3 سوال 0 سوال 6 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال
3 سوال 0 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال
3 سوال 0 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال
3 سوال 0 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 1 سوال
3 سوال 0 سوال 6 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 0 سوال 0 سوال 4 سوال 2 سوال
3 سوال 1 سوال 6 سوال 3 سوال 3 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 3 سوال 1 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 99

از این درس 35 سوال مطرح می گردد. مهم ترین بخش ها عبارتند از: استوکیوکتری، ترمودینامیک، پیوند های کوالانسی، محلول ها، ترکیب آلی، سینتیک شیمیایی، تعادل شیمیایی، اسید و باز.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
ساختار اتم خواص تناوبی عنصرها ترکیب­های یونی پیوند کووالانسی ترکیب آلی استوکیومتری ترمودینامیک شیمیایی محلول­ها سینتیک شیمیایی تعادل شیمیایی اسید و باز الکتروشیمی ترکیبی
3 سوال 3 سوال 2 سوال 0 سوال 0 سوال 4 سوال 4 سوال 2 سوال 4 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 4 سوال
2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 5 سوال 4 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال 2 سوال 0 سوال
1 سوال 4 سوال 1 سوال 3 سوال 3 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 0 سوال
2 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال 2 سوال 4 سوال 3 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 0 سوال
2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال 0 سوال
2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال 0 سوال
2 سوال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 1 سوال 4 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال 0 سوال
2 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال 3 سوال 5 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال 0 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی زمین شناسی در کنکور 

اولین درس دفترچه کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی علوم زمین با تعداد 25 سوال می باشد.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ( نظام جدید کنکور 97 )

سال/درس
کنکور 97
فصل ۱ فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 فصل 6 فصل 7
5 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال 2 سوال 4 سوال 2 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ( سال چهارم )

سال/درس
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
فصل ۱ فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 فصل 6 فصل 7 فصل 8 فصل 9 فصل 10 فصل 11 فصل 12
1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال
1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال
1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال
1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 0 سوال
0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال
0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ( سال سوم )

سال/درس
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
فصل ۱ فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 فصل 6 فصل 7 فصل 8 فصل 9
0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال
0 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
0 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی کنکور رشته ریاضی سال 99

سوالات اختصاصی رشته ریاضی به سه دسته تقسیم می گردند که در ادامه بودجه بندی کنکور ریاضی برای آن ها را ذکر خواهیم کرد.

بودجه بندی کنکور 99 برای ریاضیات رشته ریاضی

دسته اول از دروس اختصاصی رشته ریاضی، ریاضیات می باشد. این دسته شامل 55 سوال می باشد که زمان پاسخگویی به آن ها 85 دقیقه است. دروس این دسته عبارتند از: دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبر و آمار و مدل سازی.

بودجه بندی کنکور دیفرانسل و ریاضیات پایه نشان می دهد بیشترین تعداد سوالات از محبث مشتق و کاربرد های آن مطرح می گردند.

بودجه بندی کنکور دیفرانسیل و ریاضیات پایه

 


بودجه بندی کنکور هندسه پایه

 


بودجه بندی کنکور هندسه تحلیلی

 


بودجه بندی کنکور ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی

 


بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 99

سوالات مطرح شده از فیزک برای رشته ریاضی 45 عدد می باشند. که از کتب فیزیک یک، دو، سه و کتاب های فیزیک پیش دانشگاهی یک و دو مطرح می گردند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک رشته ریاضی برابر با 55 دقیقه می باشد.

 


بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

تعداد سوالاتی که از این بخش مطرح می گردند 35 عدد بوده و زمان پاسخگویی به آن ها نیز 35 دقیقه است. این سوالات از کتب شیمی 2، 3 و شیمی پیش دانشگاهی مطرح می شوند.

 


بودجه بندی دروس عمومی کنکور

در ابتدا می خواهیم بودجه بندی کنکور 99 برای دروس ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی را برسی کنیم.

بودجه بندی ادبیات و زبان فارسی در کنکور 99

تعداد سوالات زبان و ادبیات فارسی 25 عدد می باشد. مهم ترین مبحث در بودجه بندی کنکور مبحث قرابت معنایی بوده که هر سال هشت الی ده سوال از آن مطرح گردیده است. بنابراین داوطلبان باید به این مبحث توجه ویژه ای داشته باشند.

بودجه بندی ادبیات کنکور

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
واژگان املا دستور زبان و نگارش تاریخ ادبیات آرایه ها قرابت معنایی
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال
3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال 3 سوال 9 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی عربی در کنکور

درس بعدی در سوالات کنکور درس عربی می باشد. از این درس نیز 25 عدد سوال مطرح می گردد که خشی از آن ها مربوط به ترجمه و بخشی مربوط به قواعد می باشند.

بیشترین سوالات از قواعد و ترجمه و تعریب مطرح می شوند و پس از آن بیشترین سوالات به بخش درک مطلب متون عربی اختصاص دارند.

بودجه بندی عربی کنکور

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
ترجمه و تعریب درک مطلب تشکیل تحلیل صرفی قواعد
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 2 سوال 3 سوال 8 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی دین و زندگی در کنکور 99

تعداد 25 سوال نیز از درس دین و زندگی مطرح می گردد. برسی ها نشان می دهد در طی 9 سال اخیر همواره از کتاب دین و زندگی سال دوم 9 سوال، کتاب دین و زندگی سال سوم 9 سوال و کتاب دین و زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی 7 سوال مطرح می گردد.

بودجه بندی دینی کنکور

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
سال دوم سال سوم سال چهارم
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال
9 سوال 9 سوال 7 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی زبان انگلیسی در کنکور

و بالاخره سوالات زبان انگلیسی آخرین سوالات دروس عمومی کنکور می باشند. تعداد سوالات زبان انگلیسی نیز 25 عدد می باشد. بیشترین سوالات درس زبان انگلیسی از قسمت درک مطلب انگلیسی یا همان Reading مطرح می شوند.

بودجه بندی دینی کنکور

سال/درس
کنکور 97
کنکور 96
کنکور 95
کنکور 94
کنکور 93
کنکور 92
کنکور 91
کنکور 90
واژگان گرامر Cloze Test درک مطلب (Reading)
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
8 سوال 4 سوال 5 سوال 8 سوال
7 سوال 3 سوال 5 سوال 10 سوال
7 سوال 3 سوال 5 سوال 10 سوال

محتویات جدول را به سمت راست بکشید.

 


بودجه بندی کنکور نظام جدید

کتاب های عمومی دهم عبارتند از: دین و زندگی 1، عربی، قرآن 1، زبان انگلیسی1، فارسی 1، نگارش 1.

کتاب های عمومی یازدهم عبارتند از: دین و زندگی 2، عربی و قرآن 2، زبان انگلیسی 2، فارسی 2، نگارش 2.

کتاب های عمومی دوازدهم عبارتند از: زبان و ادبیات فارسی عمومی، معارف اسلامی (دین و زندگی)، زبان انگلیسی 1 و 2.

 

** بخشی از محتوای از این مقاله از وبسایت دیجی کنکور کپی شده است  **

تیم تحریریه فرادبیر متشکل از اساتید با سابقه بیش از 10 سال در حوزه آموزش تحصیلی و کنکور می باشد. هواره تلاش ما ارائه بهترین ها به شماست.

ورود به کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *